งาน

การจ้างงานถูกระงับชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19.